Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 3, str. 23-41
Politike zaštite životne sredine - ekonomsko-pravni aspekti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: ekonomsko-pravni aspekti; održivi razvoj; ekonomska analiza prava; životna sredina; tranzicija; privatizacija; cost-benefit analiza; porezi za emisije zagađenja; zabrane; kazne; naknade za proizvode; garancije izvršenja; odštete; instrumenti zaštite
Sažetak
Zemlje koje žele da budu ekonomski uspešne u savremenim uslovima moraju da sprovode strategiju održivog razvoja koja pretpostavlja da će se razvoj odvijati tako da ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Strategija održivog razvoja se ne može sprovoditi bez izuzetne brige za zaštitu životne sredine.Tačno je bi se zaštitila životna sredina potrebno koristiti saznanja prirodnih nauka, ali da bi privredni subjekti i država bili podstaknuti da aktivno učešće u zaštiti životne sredine potrebno je napraviti optimalnu kombinaciju ekonomskih i pravnih mera. Da bi se ona sačinila od izuzetnog je značaja korišćenje saznanja koje nudi ekonomska analiza prava. U radu se analiziraju različite vrste mera kako one podsticajne tako i kaznene i njihov uticaj na zaštitu životne sredine. Iste mere ne mogu se primenjivati u zemljama različitog stepena ekonomskog razvoja i izgrađenosti pravne i ekonomske infrastrukture. U zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji često puta se mora odstupiti i od osnovnog principa da onaj ko zagađuje i plaća. Poseban problem kada je reč o zemljama u tranziciji predstavlja proces privatizacije i s njim povezano pitanje odgovornosti za zaštitu životne sredine. Takođe u mnogim slučajevima kao jedino efektivna primenjuju se sredstva koja pruža krivično-pravna zaštita. Set pravno-ekonomskih mera radi zaštite životne sredine, a u funkciji održivog razvoja po pravilu se kreira na nacionalnom nivou, ali EU daje uspešan primer da ih je moguće početi sprovoditi i na nadnacionalnom planu. Mere koje bi preferirale model održivog razvoja kao i viši stepen zaštite životne sredine trebalo bi da obeshrabre ekonomske aktivnosti intenzivne energijom i materijalima.
Reference
*** (1999) Upitnik OECD, Izvršno telo EAP-a, Survey on the Use of Economic Instruments for Pollution Control and Natural Resources Management in the New Independent States. Mimeo: EAP Task Force
Anderson, D. (1990) Environmental policy and public revenue in developing countries. World Bank - Environment Department, July
Blumenshine, N., Wunnava, P. (2010) The value of green: The effect of environmental rankings on market CAP. Technology and Investment, br. 1, str. 239-242
Faure, M. (2000) Compensation of non-pecuniary loss: An economic perspective. u: Magnus U., Spier J. [ur.] European tort Law: Liber Amicorum for Helmut Koyiol, Frankfurt: Peter Lang, str. 143-159
Faure, M., Visser, M. (2003) Law and economics of environmental crime: A survey. May, str. 2
Finn, F. (1975) The polluter-pays principle and transitional period measures in a dynamic setting. Swedish Journal of Economics, br. 56-68
Haris, D. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa savremeni pristup. Beograd: Data status
Luppi, B., Parisi, F., Rajagopalan, S. (2010) Environmental Protection for Developing Countries-The Polluter-Does-Not-Pay- Principle. u: Referat podnet na 26. godišnjoj Konferenciji EALE- Evropskog udruženja za ekonomsku analizu prava, 22-25. septembar, Pariz
McGinn, D. (2009) The greenest big companies in America: Newsweeks top 500 green rankings Newsweek. 13. Sep. 2009
Munitlak, O., Penezić, N.D. Ekonomski instrumenti u funkciji eksternih efekata. u: Životna sredina ka Evropi, zbornik, str. 228-232
Popov, Đ., Stanković, F. (2009) Osnovi ekonomije. Novi Sad: Pravni fakultet
Posen, R. (1985) An economic theory of the criminal law. Columbia Law Review, br. 85, str. 1193-2009
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija. Beograd: Službeni glasnik
Russel, C., Powell, Ph. (1996) Choosing environmental policy tools. Washington, June
Skogh, G., Stuart, C. (1982) An economic analysis of crime rates, punishment and the social consequences of crime. Public choice, str. 171-179
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103023P
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka