Pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta
« prethodna  sledeća »

U izveštaju se nude dve osnovne vrste pokazatelja: (a) pokazatelji uticajnosti i (b) pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta.

Pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta dele se na (i) osnovne i (ii) zbirne.

 

(i) Osnovni pokazatelji

Rezultati na osnovnim pokazateljima prvenstveno su namenjeni uredništvima kako bi ih koristila u oblikovanju svojih uređivačkih politika. Omogućavaju uvid u to u kojoj meri časopis zadovoljava kriterijume za indeksiranje u međunarodnim bibliografskim bazama, posebno citatnim indeksima WoS i Scopus.

Spisak i opis osnovnih pokazatelja dat je u sledećoj tabeli:

  

oznaka

naziv i opis

RadStd

udeo (%) legitimnih radova, tj. isključujući preštampane radove i kongresna saopštenja

Oprema

opremljenost radova, tj. posedovanje autorske afilijacije, sažetaka na srpskom i stranom jeziku, ključnih reči na srpskom i stranom jeziku i zahvalnice (oznake projekta)

StraJez

udeo (%) radova na svetskim jezicima, tj. radova  publikovanih u celosti na nekom od svetskih jezika

BrojRef

prosečan broj referenci u radovima, tjisključujući radove bez referenci

1+ Ref

udeo (%) radova sa bar jednom referencom, bilo u odeljku Literatura, fusnotama ili endnotama

CasRef

udeo (%) časopisnih referenciuključujući domaće godišnjake i isključujući magazine i novine

StraRef

udeo (%) referenci inostranog porekla, tj. onih  štampanih van zemlje i na stranom jeziku

Starost

prosečna starost referenci, izražena prosečnim medijanom u godinama; tzv. citatni poluživot

indKonc

indeks koncentracije autora, tj. udeo (%) radova autora koji potiču iz različitih akademskih institucija u ukupnom broju radova objavljenih pod akademskim afilijacijama

indInt

indeks internacionalnosti autora, tj. udeo (%) radova autora inostrane afilijacije u ukupnom broju radova (isključujući koautorske radove s domaćim autorima)


Rezultati na osnovnim pokazateljima prikazuju se u tabelama:

  • Bibliometrijski kvalitet za sve ocenjene časopise, gde se rangiraju za određeno godište,
  • Bibliometrijski kvalitet za časopise razvrstane u određenu grupu, gde se takođe rangiraju za određeno godište i
  • Bibliometrijski kvalitet na stranici Bibliometrijski portret časopisa, gde su dati longitudinalno, za sva godišta u kojima je časopis ocenjen.

Rezultati na osnovnim pokazateljima koji su relevantni za ocenu uticajnosti (Indeks koncentracije autora, Indeks internacionalnosti autora, Prosečna starost referenci i Autocitirnost) prikazuju se u tabeli Uticajnost (Impakt) na stranici Bibliometrijski portret časopisa

 

(ii) Zbirni pokazatelji

Rezultati na zbirnim pokazateljima prvenstveno su namenjeni uredništvima kako bi ih koristila u oblikovanju svojih uređivačkih politika. Posredno se koriste i za uvid u to da li i u kojoj meri časopis ispunjava etičke standarde. Internacionalnost kao pokazatelj koristi se neposredno u postupku utvrđivanja kategorije časopisa na način opisan pod Kategorizacija časopisa.

Spisak i opis zbirnih pokazatelja i bibliografskih informacija (varijabli) na osnovu kojih se utvrđuju dat je u sledećoj tabeli:

 

oznaka

naziv i opis

 

1. Kvalitet metapodataka: Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima

NA

naslov rada na srpskom

TI

naslov rada na engleskom

SA

sažetak/apstrakt na srpskom

AB

sažetak/apstrakt na engleskom

NO

sažetak/apstrakt na nemačkom, francuskom ili ruskom

KR

ključne reči na srpskom

KW

ključne reči na engleskom

DT

tip dokumenta (tzv. urednička klasifikacija rada) 

PR

oznaka projekta (naziv i kod projekta u okviru koga je rad nastao i finansirajuće institucije)

AF

autorska afilijacija (kompletna hijerarhija, tj. sa nadređenom ustanovom nivoa univerziteta)

 

2. Akademski integritet: Poštovanje publicističkih, etičkih i recenzentskih standarda i procedura

Plag

provera na plagijarizam (korišćenjem servisa koji je namenjen proveri isključivo naučnih radova)

Datum

datum prijema i prihvatanja  (kao i datumi eventualnih ispravki odnosno predatih verzija rada)

PopRec

popis recenzenata javno dostupan  (objavljen barem jedanput godišnje)   

BrRec

broj rencenzenata (u odnosu na broj radova)

InoRec

udeo (%) inostranih recenzenata

Izjava

izjava o autorstvu i originalnosti rukopisa ("Publication ethics statement")

AutCit

autocitiranost časopisa (procentualni udeo autocitata u ukupnom broju ostvarenih citata)

 

3. Vidljivost i dostupnost: Stvaranje preduslova za lociranje i preuzimanje radova

RefEnd

popis referenci dat u zasebnom odeljku (literatura ili endnote)

DOI

dodeljivanje DOI (Digital Object Identifier) svim člancima u časopisu

KRkval

kvalitet ključnih reči (standardnost; zasnovanost na međunarodnim tezaurusima)

 

4. Transparentnost uređivanja: Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura

Online

onlajn prijavljivanje, recenziranje i praćenje (upotreba sistema za upravljanje časopisom) 

Trans

transparentnost procedura (selekcioni razmer i recenzentske odluke dostupni onlajn finansijeru i ocenjivaču)

 

5. Internacionalnost: Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora

StraAut

udeo (%) radova inostranih autora (isključujući koautorske radove s domaćim autorima)

KoAut

udeo (%) radova objavljenih u koautorstvu s autorima inostrane afilijacije

StraRef

udeo (%) referenci inostranog porekla, tj. onih  publikovanih van zemlje i na stranom jeziku

EngJez

udeo (%) radova na engleskom jeziku (publikovanih u celosti samo na engleskom ili dvojezično)

 

6. Publicistički kvalitet: Publicističko-metodološka rigoroznost u primeni međunarodnih standarda

Starost

prosečna starost referenci, izražena prosečnim medijanom u godinama; tzv. citatni poluživot

BrojRef

prosečan broj referenci u radovima  (isključujući priloge bez referenci)

RadStd

udeo (%) legitimnih radova (preštampani radovi, kongresna saopštenja i sl. nisu legitimni radovi)  

CasRef

udeo (%) časopisnih referenci  (uključujući domaće godišnjake i isključujući magazine i novine)

1Ref

udeo (%) radova s bar jednom referencom (ne računajući editorijale i sl.)

 

Rezultat na pojedinim varijablama utvrđuje se na osnovu složenog analitičkog postupka i odgovarajuće formule za otežano (ponderisano) bodovanje, kako bi se utvrdio rezultat koji časopis ostvaruje na svakom od šest zbirnih pokazatelja. Maksimalan broj bodova koje časopis može da ostvari na zbirnim pokazateljima iznosi:

 

zbirni pokazatelj

bodova

[1] Kvalitet metapodataka: Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima

10

[2] Akademski integritet: Poštovanje publicističkih, etičkih i recenzentskih standarda i procedura

25

[3] Vidljivost i dostupnost: Stvaranje preduslova za lociranje i preuzimanje radova

15

[4] Transparentnost uređivanja: Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura

20

[5] Internacionalnost: Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora

20

[6] Publicistički kvalitet: Publicističko-metodološka rigoroznost u primeni međunarodnih standarda

10


Rezultati na zbirnim pokazateljima prikazuju se na strani Bibliometrijski portret časopisa u tabeli B. Zbirni pokazatelji, gde su dati za sva godišta u kojima je časopis ocenjen.

Naposletku, rezultati utvrđeni bodovanjem pretvaraju se u z-vrednosti, kako bi se iskazao relativni učinak časopisa na pojedinim zbirnim pokazateljima. Rezultati utvrđeni na taj način prikazuju se u dinamičkom radar dijagramu Relativni učinak, u vidu profila časopisa.


Radar dijagram

Ovi rezultati se istovremeno prikazuju u nacionalnom citatnom indeksu (SCIndeksu) na stranici Bibliometrijski učinak pod Bibliometrijski kvalitet.