Kategorizacija časopisa
« prethodna

Kategorija časopisa se utvrđuje saglasno Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Sl. glasnik Srbije 38/17 od 21.04.2017). Uslovi su operacionalizovani saglasno scijentometrijskoj doktrini i evropskoj praksi u vrednovanju časopisa.


Razvrstavanje u kategorije

Časopisi se razvrstavaju u kategorije u zavisnosti od toga da li su zadovoljeni sledeći uslovi:


Kat

naziv

osnovni uslovi

dopunski uslovi

K21a

Međunarodni časopis izuzetnih vrednosti

rangiran u svojoj oblasti među prvih 10% časopisa prema WoS/JCR IF2

K21

Vrhunski međunarodni časopis

rangiran u svojoj oblasti među prvih 30% časopisa prema WoS/JCR IF2

K22

Istaknuti međunarodni časopis

rangiran u svojoj oblasti među prvih 60% časopisa prema WoS/JCR IF2

K23

Međunarodni časopis

indeksiran je u WoS/JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti rangiran među prvih 60% časopisa, ili je u oblasti DHN razvrstan u Scopus/Scimago u Q1

 

K24

Nacionalni časopis međunarodnog značaja

(a) redovno se publikuje*

(b) rangiran u svojoj oblasti među prvih 5% časopisa prema impaktu koji objedinjava citate u WoS i nacionalnom citatnom indeksu (CEON IF5) ili je u oblasti DHN razvrstan u Scopus/Scimago u Q2 ili Q3

(a) rangiran je u svojoj oblasti među prvih 20% časopisa prema WoS IF5

(b) rangiran je u svojoj oblasti među prvih 50% časopisa prema zbirnom pokazatelju Internacionalnost ** i istovremeno

(c) ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

(i) indeksira se u nekoj bazi kontrolisanog kvaliteta*** ili
(ii) primenjuje osnovne evropske publicističke standarde (DOI, DOAJ, CC) ili
(iii) rangiran je u svojoj oblasti među prvih 16% časopisa prema ukupnom broju domaćih heterocitata

K51

Vrhunski časopis nacionalnog značaja

(a) redovno se publikuje*

(b) rangiran u svojoj oblasti među prvih 30% časopisa prema impaktu koji objedinjava citate u WoS i nacionalnom citatnom indeksu (CEON IF5) ****

(a) indeksira se u nekoj bazi kontrolisanog kvaliteta*** ili

(b) usvojio je najmanje dva osnovna evropska publicistička standarda (DOI, DOAJ, CC) ili

(c) rangiran je u svojoj oblasti među prvih 50% časopisa prema ukupnom broju domaćih heterocitata

K52

Istaknuti nacionalni časopis

(a) rangiran u svojoj oblasti među prvih 60% časopisa prema impaktu koji objedinjava citate u WoS i nacionalnom citatnom indeksu (CEON IF5) ili
(b) indeksira se u nekoj bazi kontrolisanog kvaliteta s popisa***

ako dovoljan broj časopisa ne zadovolji osnovne uslove, i časopisi rangirani unutar 84% (≥M-1σ ) prema ukupnom broju domaćih heterocitata

K53

Nacionalni časopis

ispunjava zahteve iz Akta o uređivanju časopisa, a nije rangiran među prvih 60% časopisa prema impaktu koji objedinjava citate u WoS i nacionalnom citatnom indeksu (CEON IF5)

K54

Domaći novopokrenuti ili oživljeni naučni časopis

ispunjava zahteve iz Akta o uređivanju časopisa, a ne izdaje se duže od dve godine

 

K nema

Nekategorizovan časopis

(a) ne izdaje se u Republici Srbiji ili

(b) ne ispunjava uslove iz Akta o uređivanju časopisa ili

(c) povredio je neki od osnovnih publicističkih i/ili etičkih standarda

 

* određena kao uslov da je časopis tokom prethodne godine objavio bar jednu svesku

** izraženom kao prosečna z-vrednost na pokazateljima udeo radova na engleskom jeziku, udeo inostranih autora, udeo radova objavljenih u koautorstvu sa autorima inostrane afilijacije i udeo inostranih referenci

*** s javnim merilima odabira, kontrole i reevaluacije kvaliteta časopisa: Scopus, Medline, Chemical Abstracts i SCIndeks Asistent

**** izuzimajući časopise koji su prethodno po automatizmu razvrstani u višu kategoriju


Napomena: Uslovi za utvrđivanje kategorije prethodnih godina dati su u Pomoći koja se odaziva prilikom pregleda odgovarajućih izdanja BIČ-a.