Ovo je preliminarni, nepotpuni Bibliometrijski izveštaj o časopisima pripremljen isključivo za potrebe izdavača časopisa pretplaćenih na servis SCIndeks: Srpski citatni indeks u 2014. i 2015. godini. Izveštaj obuhvata 2014. i sva prethodna godišta časopisa. Konačni izveštaj biće pripremljen i objavljen naknadno, u zavisnosti od odluke MPNTR o postupku i načinu korišćenja, kao i finansiranju izveštaja za 2014. godinu.

Citiranost časopisa u SCIndeksu nije uporediva u odnosu na prethodnu godinu jer je generisana na osnovu smanjenog korpusa za prebrojavanje citata. Korpus naime ne obuhvata časopise koji nisu indeksirani u SCIndeksu. Izuzetak su domaći časopisi koji su indeksirani u bazi Web of Science (WoS). Citiranost u WoS utvrđena je pod istim uslovima kao i prethodnih godina.

Bibliometrijski kvalitet je utvrđen samo za časopise koji su u SCIndeksu predstavljeni na nivou citiranih referenci, tj. one koji su pretplatili Napredni ili Profesionalni paket usluga.

Izvršena je reklasifikacija nekih časopisa. U svemu ostalom metodologija izrade izveštaja nije menjana. Prilikom utvrđivanja preliminarne kategorije (PK) za 2014. godinu uzeti su u obzir (mada nisu vidljivi) i rezultati časopisa koji nisu indeksirani u SCIndeksu.

Primedbe na Bibliometrijski izveštaj dostavljaju se izvršiocu analize isključivo elektronskom poštom, na adresu kategorizacija@ceon.rs.